zapytaj eksperta

 

ważne telefony

 

 

 

 

 

Akty Prawne

kodeks cywilny

kodeks postępowania cywilnego

kodeks postępowania administracyjnego

ustawa o własności lokali

ustawa o gospodarce nieruchomościami

ustawa prawo budowlane

ustawa o księgach wieczystych

ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

ustawa o wspieraniu termodernizacji
i remontów

ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

 

Strony internetowe

Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Urząd Dozoru Technicznego

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

Urząd Miasta Gminy Piaseczo

Urząd Gminy Lesznowola

Urząd Miasta Gminy Konstancin Jeziorna

Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria