płotek

zapytaj eksperta

 

ważne telefony

 

 

 

 


 

 

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

 1. Przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora, polegające na zweryfikowaniu dokumentacji związanej z nieruchomością (kontrola stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali, weryfikacja dokumentacji administracyjnej, eksploatacyjnej, finansowej, księgowej, zawartych umów), przejęcie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych na dzień przekazania nieruchomości lub opcjonalnie załatwienie wszelkich spraw formalnych związanych z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej
 2. Weryfikacja zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty utrzymania lokali. Przestawienie nowego projektu planu gospodarczego oraz uchwał: min. w sprawie dostarczania dokumentów „wspólnotowych” do właścicieli lokali;  w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naliczania opłat
  i rozliczania zaliczek na pokrycie kosztów świadczeń lokalowych; w sprawie zatwierdzenia Regulaminu napraw i konserwacji; w sprawie zatwierdzenia  Regulaminu Porządku Domowego
 3. Zgodne z przepisami prawa, wolą i oczekiwaniami właścicieli administrowanie nieruchomością, rozumiane w szczególności jako wypełnianie obowiązków nałożonych przepisami obowiązujących w tym zakresie ustaw, poszanowanie woli i oczekiwań właścicieli nieruchomości.
 4. Egzekwowanie od gwarantów wykonania napraw objętych gwarancją.
 5. Organizacja bieżącej konserwacji nieruchomości wspólnej,
  a w szczególności organizacja dokonywanych konserwacji, napraw budynków, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie
  z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej  i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej - dokonywana zgodnie z planem przyjętym uchwałą właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy oraz ustaleniami z przedstawicielami Wspólnoty
 6. Opracowywanie i przedkładanie właścicielom planów remontów i planów zarządzania nieruchomością.                                         
 7. Sporządzanie w porozumieniu ze Wspólnotą, zgodne z prawem zatwierdzenie i konsekwentne realizowanie planu gospodarczego utrzymania nieruchomości w cyklach rocznych.
 8. Organizacja utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz otoczenia budynków.
 9. Organizacja usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomości wspólnej. Dyspozycyjność na wypadek nagłych awarii.
 10. Dokonywanie rozliczeń za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną świadczone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
 11. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej.
 12. Organizowanie obligatoryjnych przeglądów wymaganych prawem.
 13. Weryfikacja zawartych umów (min. umów o dostawę energii elektrycznej, wody, gazu oraz zapewnienie usuwania z terenu nieruchomości nieczystości).
 14. Zbieranie ofert na ubezpieczenie budynku, dbałość o terminowe uiszczanie innych opłat publiczno-prawnych przypadających do zapłaty od nieruchomości wspólnej, a nie pokrywanych bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 15. Zapewnienie cyklicznych i przejrzystych rozliczeń z pracy administracji.
 16. Pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy. Przygotowywanie wezwań do zapłaty raz na kwartał lub w razie potrzeb.
 17. Dochodzenie na drodze sądowej, w postępowaniu upominawczym lub innym, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa od członków wspólnoty, należności z tytułu kosztów, (bez kosztów zastępstwa procesowego).
 18. Zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej,
  w szczególności rozumianej jako zgodne z prawem i wolą Wspólnoty, uczciwe prowadzenie finansów i gospodarowanie środkami pieniężnymi właścicieli.
 19. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji  o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczących ich lokali.
 20. Przedstawianie właścicielom raz na rok w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego, przedstawianie do zaakceptowania sprawozdania
  z działalności merytorycznej i finansowej za ostatni rok, które stanowić będzie podstawę sporządzania sprawozdania przedkładanego na dorocznym zebraniu właścicieli lokali.
 21. Prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
 22. Przygotowywanie uchwał współwłaścicieli nieruchomości (a także innych niezbędnych dokumentów) i prowadzenie ich głosowania w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 23. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z organizacją zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą.
 24. Prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących właścicieli lokali oraz całej nieruchomości wspólnej, po wcześniejszej akceptacji przedstawicieli Wspólnoty.
 25. Przygotowywanie projektów umów i zleceń na konserwację budynku
  i infrastruktury technicznej.
 26. Kontakt z urzędami samorządowymi, redagowanie pism urzędowych
 27. Przekazywanie właścicielom lokali mieszkalnych informacji od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz instytucji państwowych, gestorów mediów
 28. Zapewnienie czytelnej i bieżącej komunikacji z członkami Wspólnoty, jak
  i przestawicielami ogranu kontrolnego
 29. Zapewnienie bezkonfliktowego wglądu do dokumentacji Wspólnoty
 30. Uczciwość i rzetelność w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy
  o administrowanie
 31. Kontrola administracji na terenie nieruchomości pod względem stanu technicznego oraz estetycznego
 32. Obsługa prawna w zakresie prawidłowego, zgodnego z prawem funkcjonowania Wspólnoty. Firma nasza ma podpisaną umowę na obsługę prawną z kancelarią adwokacką, specjalizującą się w obsłudze wspólnot
  i prawa związanego z nieruchomościami, (bez kosztów prowadzenia spraw sądowych).
 33. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 34. Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty
 35. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 36. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego lub celowego, w tym:
  • rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i fundusz remontowy
   i celowy raz na 12 miesięcy,
  • rozliczanie zaliczek wnoszonych na koszty zużytych mediów raz na 6 lub 12 miesięcy w zależności od częstotliwości zaakceptowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową w drodze uchwały
 37. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 38. Przygotowywanie płatności do podpisu w formie papierowej/autoryzacji
  w systemie bankowym
 39. Udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali telefonicznie lub poprzez e-mail
 40. Przesyłanie na adres e-mailowy członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, informacji finansowych dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 41. Dostęp do usługi LokaleNet – internetowej wymiany informacji oraz samodzielne śledzenie bieżących rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową
  • Właściciele lokali przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskują dostęp do własnych rozrachunków, analizują swoje zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej.  Informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę, przez
   7 dni w tygodniu
  • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ma pełny wgląd do rozrachunków wszystkich właścicieli